นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 2
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1445926
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๘๐๕ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๓  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ๐๐๒๓.๔/๘๐๖ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๓  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ต จำกัด  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๐๔ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ  
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดรายการ "คืนความสุขให้คนไทย"  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๑๗๗ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๙๕ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๐๓๓ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๗๙๒ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๐๗ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๘๑ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๖ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๕ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๗๗๕ ลว.๑๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.กรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๒/ว ๒๐๓๐ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๗๙ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๗๙ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๐๘ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๓๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๕๗ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๐๗ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๕ ปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๐๔ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ (CD Audio พร้อมข้อมูล Spot Radio)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๔๐ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๘๗ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครอเมริกา รุ่นที่ ๑๒๗)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๘๖ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๒ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๑ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๙ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๐ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน พ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๗๖ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๗ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๖ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๙๒๑ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ  
ชบ๐๐๒๓.๕/๙๙ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา งวดที่ ๒ เม.ย-มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๘ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี ๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๕ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๒๒ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๖ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๗ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๗ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๓ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๔ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๖ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๗ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓./ว ๙๒ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้กฏอัยการศึก ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๓ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๙๖ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๒ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๙๕ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง