นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 3
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1408664
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๓ ลว.๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูล (e-plan) ก.พ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๔ ลว.๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูล (e-plan) ก.พ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๗๐ ลว ๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการส่งเลขที่บัญชี เพื่อรับการชดเชย กรณีการเบิกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๗ ลว ๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๔๐๑ลว๒๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๐๒ ลว.๒๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๔๘ ลว.๒๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๐๔ ลว ๒๖ มี.ค.๕๗ เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๕๓๖ ลว ๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๕๓๕ ลว ๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๓๙ ลว ๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๓๓ ลว ๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๘ ลว ๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๙ ลว.๒๕ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๖ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๕ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๔ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕ ลว ๒๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๔๙ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๔ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๕ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๗ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๔๔๗ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๖ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๗ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๘ ลว.๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๙ ลว ๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๗๐ ลว.๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัด อปท.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๕ ลว.๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔ ลว ๒๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๓ ลว.๒๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัด อปท.๒๕๕๗  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน พ.ค.๕๗ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๑๖๑ ลว.๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๒ ลว.๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑ ลว ๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๑๕๖ ลว ๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายก อบจ.รุ่นที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๕๓ ลว ๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๕๒ ลว ๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๕๕ ลว ๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๘๒ ลว๒๐มี.ค.๕๗ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรารศึกษาท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘๐ ลว.๒๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๙๕๗ ลว.๑๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๕๑ลว.๑๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๓ ลว.๑๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๘๑ ลว ๑๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๗๙ ลว. ๑๗ มี.ค. ๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (เลื่อนการฝึกอบรมฯ)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ท้องถิ่นอำเภอ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๖๐ ลว ๑๗ มี.ค. ๕๗ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง