นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 4
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1301787
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๔๐ ลว.๑๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๘ ลว.๑๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๕ ลว.๑๓ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๔ ลว.๑๓ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙ ลว.๑๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งสำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๓๕ ลว.๑๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๘๑๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๙๓ ลว.๑๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓ ลว.๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๑๓๕ ลว.๑๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๔ ลว. ๑๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของครูอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๘๑๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๐๒ ลว.๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๓๘ ลว.๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลรถสุขาเคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ำแบบมีหัวฉีดของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๓๙ ลว.๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๔๑ ลว.๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๐ ลว.๗ พ.ย.๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙ลว.๗พ.ย.๕๖เรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๘๖ ลว.๒๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๑ ลว. ๗ พ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๒ ลว.๗ พ.ย.๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต ประจำเดือตุลาคม ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๖๘๐ ลว.๗ พ.ย.๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๖๘๑ ลว.๗ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๖๘ ลว.๖ พ.ย.๕๖ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๒ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๑ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๔ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๓ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๕๓๑ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ปัยหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๓๔๕๓ ลว.๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเร่งรัดดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๐ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๐ ลว.๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๔๕๒ ลว.๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๐๘ ลว.๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๙ ลว.๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง แผนการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๐๗ ลว.๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเืดือนตุลาคม ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๓๖๐ ลว.๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหาร อปท.ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๕ ลว.๓๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
(นายกเทศมนตรี ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๐ ลว.๓๐ ต.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๑๒๑ ลว.๓๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๐๖ ลว.๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘ ลว.๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๗ ลว.๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง "โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๕๖"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๖ ลว.๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๐๕ ลว.๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๒๙๙ ลว.๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๒๘๖ ลว.๓๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อปท.  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง