นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 8
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1367969
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๘ ลว.๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัีย  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘ ลว.๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗ ลว.๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๖ ลว.๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๑๒๙ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๑๒๘ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การนำส่งรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ งวดที่ ๑  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๑๘ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-laas)ปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๑๑๗ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๓ ลว.๒๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๕๓ ลว.๓๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๒๗ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๑ ลว.๓๑ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒ ลว.๒๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๘๘๐ ลว.๒๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๒ ลว.๒๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง กาีรเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙ ลว.๒๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙ ลว.๒๑ ม.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ธันวาคม ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๑ ลว.๒๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑ ลว.๒๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๓๓ ลว.๒๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๖ ลว.๒๔ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗ ลว.๒๔ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๒ ลว.๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๙ ลว.๒๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๐ ลว.๒๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการปรับปรุงรหัสธุรกิจทะเบียนพาณิชย์  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐ ลว.๒๑ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลธุรกิจเฉพาะของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๐ ลว.๒๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘ ลว.๒๑ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๓ ลว.๒๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลดชีวิตขงสถานศึกษาสังกัด อปท.และการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗  
(ท้งถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๐ ลว.๒๑ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ Flash Drive เพื่อหารายได้มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๙ ลว.๒๑ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอความนุเคราะห์ Flash Drive เพื่อหารายได้มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๔ ลว.๒๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๗ ลว.๒๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่๖ และ๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๙ ลว.๒๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๐ ลว.๒๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๔๘ ลว. ๒๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๕ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง การอุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๗ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ ลว.๑๗ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับราคาค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๑ ค่าห้องและค่าาหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๔ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๕ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้มูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๔๖ ลว. ๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพืการเรียนการสอน ประจำปี ๕๖ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๖ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการขงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง