นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 2
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1189938
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง ส่งข้อสังเกตการณ์เสนอโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๓ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(อบจ.ชบ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๐ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอเมือง บางละมุง ศรีราชา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๕ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๔ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๗ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๐๓ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย"  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๖๔๔ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะของ อปท. (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๘๙๔ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๙๓ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.เกาะสีชัง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๑๒ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๙๓๕ ลว. ๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๐ ลว.๓๑ ก.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง สำหรับผู้เสนอโครงการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๐ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ๒๕๕๖  
(ทม.พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๘๐ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๓๖ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีปรับปรุง) รอบเดือน ต.ค. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๗๗ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๘ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๗๓ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๗๑ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปัของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๗๔ ลว. ๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๔ ลว.๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๖ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๘ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๐ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๙ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๓ ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘๙ ลว.๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำแบบหัวฉีด และรถสุขาเคลื่อนที่  
(นายอำเภอเกาะสีชัง) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๔๗๐ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๐ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) มิ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๒๑ ลว ๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) มิ.ย. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๘๒ ลว. ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๔ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การส่งบัญชีการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง เพื่อรับการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครู  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘๑ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มืิอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท.  
(หน.กลุ่มงานกฎหมายฯ ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๖ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๘๐ ลว. ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖๙ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๔๕ ลว ๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจาก อปท. เพื่อเข้าอบรมในโครงการสำนึกรักตอบแทนคุณแผ่นดินฯของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๘๒ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๕๘๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๙๖ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๙ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗ ลว. ๒ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๘ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหนับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๗ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง