นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 5
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1397545
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ท้องถิ่นอำเภอ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๖๐ ลว ๑๗ มี.ค. ๕๗ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
(ทถ.อ.พนัสนิคม,ศรีราชา,พานทองและบ้านบึง) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๕/ว. ๓๗ ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๗ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล  
(ทน.ทุกแห่ง,ทม.ทุกแห่ง,เมืองพัทยา) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๐ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธาร  
(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๙ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อป  
นายก อปท.(ตามบัญชีรายชื่อ) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่น อ.ทุก อ.เว้น หนองใหญ่ เกาะจันทร์และเกาะสีชัง) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ ลว.๑๓ มี.ค. ๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกีรติคุณ อปท. ที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆในง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๕๕๘ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นชาวญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖๙๔ ลว.๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลต่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๖ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LAX GIS) ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/๔๖๙๓ ลว.๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๖๙๕ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๔๗ ลว.๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๓๓๐ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๗ (แก้ไขชื่อเรื่อง)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๔ ลว. ๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓ ลว ๑๒ มี.ค.๕๗ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๑ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๙ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๖ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ทถ.เมืองฯ,สัตหีบ,เกาะจันทร์) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๘ ลว.๑๒มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๖ ลว.๑๑มี.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน่ชวงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗  
ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ชบ๐๐๒๓.๓/๓๑๙ ลว.๑๐มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๐๐ ลว.๑๐มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๖๕ ลว.๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๓๘ ลว ๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินจากกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน  
ท้องถิ่นอำเภอ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘ ลว. ๑๐ มี.ค.๕๗เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ตรวจตราสถานที่พักและที่ทำงานที่มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวต่างด้าว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑ ลว. ๑๐ มี.ค.๕๗เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ตรวจตราสถานที่พักและที่ทำงานที่มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวต่างด้าว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๐ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๒๕ ลว ๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ชบ๐๐๒๓.๑/๔๕๕๔ ลว ๑๒ มี.ค. ๕๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๕๔๘ ลว ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่ีอง ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของ อปท. พ.ศ.2557ฯ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๕๔๙ ลว ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๖ ลว ๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่องสำรวจข้าราชการครู พนักงานครูร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๕๔๗ ลว ๑๒มีนาคม๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๒ ลว.๑๑มี.ค.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๕ ลว.๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๓๙ ลว.๑๑ มี.ค.เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๙ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นที่เอเซีย-แปซิฟิค  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๗ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นที่เอเซีย-แปซิฟิค  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๒๕๘ ลว.๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๖๘ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๒๗ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๓ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการ อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒๖ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการและร่วมชมโครงการ อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔  
ชบ ๕๑๐๐๒/๑๕๓๑ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๑ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๓ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง