นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 5
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1341052
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒ ลว.๖ ม.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้า่สู่ประชาคมอาเซียนของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๔ ลว. ๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕ ลว.๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๑ ลว.๖ ม.ค.๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัด อปท.และการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๓๔๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๖ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประัชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๖๐ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๕๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๘๕๐ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๙ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๙ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๐ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๑ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๒ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๗ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเร่งรัดจัดสรรเงิน ตามงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๘ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๐๖๘ ลว.๒๕ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ๒๕๕๖(แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๗ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.(แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓๑ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๒ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๓ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๑ ลว. ๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๘๕ลว.๒๓ธ.ค.๕๖เรื่อง แนวทางกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๗ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๙ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๘๐ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๕๗๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๓ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๕๘๕ ลว. ๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต.Energy Awards"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๘ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๗ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๓ ลว. ๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  
เรื่อง รายละเอียดการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กเป็นครู คศ.๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุขัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง