นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 7
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1334736
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๗ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๙ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๘๐ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๕๗๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๓ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๕๘๕ ลว. ๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต.Energy Awards"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๘ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๗ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๓ ลว. ๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  
เรื่อง รายละเอียดการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กเป็นครู คศ.๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุขัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๖ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๒ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๒๑ ลว.๒๕ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๓ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓๔๒ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๐ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๙ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพัีนธ์โครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๖๐ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง คำสั่งปฏิบัติราชการและคำสั่งรักษาราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๖๒๕๔ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การประมง ๒๔๙๐  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๖ ลว. ๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัด อปท.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๐๕๒ ลว.๑๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งพนักงานโรคสัตว์ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน พ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๑๐ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๙ลว. ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๔๓ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๓๐๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๕๔๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๓๐๒ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๓๐๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๔๔๒๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๙ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๑ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การลงนามถวายสัตยืปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๑ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๖๒ ลว.๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๖๓ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง