นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 9
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1515399
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน พ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๕๘๖ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๔๓๗ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ก.ย.๕๗  
มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๕ ลว.๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๖ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๘ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๗ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (หนังสืออยู่ระหว่างการลงนาม)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๓๕ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๓๑ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ก.ย.๕๗ (๑๕-๓๐ก.ย.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๔๕๗ ลว.๒๖ ก.ย ๕๗ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๓๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ๕๗ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๔ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๒ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๑ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๑๙๐ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเข้าอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๑ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๓ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๒ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๙ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๘ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๕ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๓ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๔ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๓ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๓ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๐ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๙ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๑ลว.๒๔ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๓๑ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๒๗ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์"  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๗๓๐ ลว.๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อรับเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๐๗๕ ลว.๒๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ ๙ กรณีพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๔ ลว.๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำ ก.ค.๕๗ ให้กับ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๖ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๒๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
(เอกสารอธิบายเพิ่มเติม) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช. ฉ.๑๐๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๘๔ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๕๗(๑ต.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๘๘ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๘๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๒ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๑ลว.๑๘ก.ย.๕๗เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๐ลว.๑๘ก.ย.๕๗เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๖๘๓ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชากา่ร กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ ต.ค.๕๕  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๗๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงาน-สมาชิกเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล"๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร"  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง