นางตวงทิพย์ ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
 
จำนวนผู้เข้าชมออนไลน์ : 6
 
จำนวนผู้เข้าชม : 1377126
 
  ประวัติเทศบาล  
  สภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  รวมภาพถ่ายเทศบาล  
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  
     
 
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภาเทศบาล  
  เจ้าหน้าที่เทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  รายรับ-รายจ่าย  
     
 
  สำนักปลัดเทศบาล  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองการศึกษา  
  ประธานชุมชน  
  คำสั่งเทศบาล  
  download แบบฟอร์ม  
     
 
 
 
 
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
     
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
ผู้ใช้ :
รหัส :


ค้นจาก web
ค้นจาก google
 
หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Program

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
Protect The King
Protect The King
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักระบาดวิทยา
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงสาธารณะสุข
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
 
     
 
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๖ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๒๐ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๑๗ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๒ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๐ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินเป็นกรณีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๔ ลว.๙ ต.ค.๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือที่อ้างถึงแนวทางการปรับอัตราเงินเดือน)  
ชบ ๐๐๒๓./๓๑๕๔ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๕๑ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๘ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๑๒๕ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๗ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๒ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๓ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๙ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๑๓ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๐๒๖ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๑ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๒ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗รุ่น ๔  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๐ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๓ ลว. ๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๙๖๕ ลว.๑๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๖๖ ลว.๑๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การระชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๘ ลว.๑๘ ก.พ. ๕๗ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๑ ลว.๑๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว.๑๒ ก.พ.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๓๗ ลว.๑๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๙๓ ลว.๑๒ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑  
เรื่อง โครงการหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๓ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๐๔ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๒ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๕ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๙ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๑ ลว.๑๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๒ ลว.๑๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๘ ลว.๑๐ก.พ.๕๗เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ "ร้อยละของเทศบาลและอบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๗ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๖ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕ลว.๗ก.พ.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "การบริหารจัดการด้านการผังเมือง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของอปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๔ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๒ ลว.๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๘ ลว.๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัีย  
 
     
   
 ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลหนองไม้แดง